Jelenlegi hely

ÓVODAI BEIRATKOZÁS!!!

2019. április 29-30. (Hétfő – Kedd) 7.30-18.00 óra között

H I R D E T M É N Y
.
Az óvodai felvételről
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:
.
2019. április 29-30. (Hétfő – Kedd) 7.30-18.00 óra között
.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.
.
Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 2019/2020. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.
.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.
.
A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.
.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, a másolatát pedig a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Ha a szülő nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másolatát küldi meg a területileg illetékes jegyzőnek.
.
Nyíregyháza, 2019. március 28.

 

További információért katt: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/cimlap/hirek-koezlemenyek/10374-hirdetmeny-az-ovodaba-toerten-beiratkozasrol-2019

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!